ASZF


CAKKOMPAKKOM WEBÁRUHÁZ

I.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus úton, távollevők között, írásban minősülőként kerül megkötésre, magyar nyelven íródik és a magyar jogszabályoknak megfelelően kell értelmezni. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Cakkompakkom weblapon (http://www.cakkompakkom.hu domainen és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki (a továbbiakban: Webáruház). Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:https://www.cakkompakkom.hu/pages/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható.

Kovács Ida (a továbbiakban: Cakkompakkom) szolgáltatóval történő elektronikus vásárlás esetére kizárólag az alábbi általános szerződési feltételeknek (a továbbiakban: Ászf) a webáruház honlapján közzétett, a vásárlás időpontjában a honlapon található változata érvényes.

A jelen Ászf 2020. november 8. napjától visszavonásig érvényes.

 

1. CAKKOMPAKKOM ADATAINAK FELSOROLÁSA

 

A vásárlás során a Vásárló és Cakkompakkom között jön létre szerződés, melynek

neve: Kovács Ida

címe: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 67.

elektronikus levélcíme: cakkompakkom@gmail.com

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 

2.1. Alkalmazandó jogszabályok

Az ÁSZF-re és a megkötött szerződésekre a magyar jog az irányadóm és különös tekintettel az alábbi jogszabályok:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet.

 

2.2. Cakkompakkom fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et a mindenkori jogszabályoknak vagy saját akaratának megfelelően módosíthassa. A korábbi és a mindenkor hatályos ÁSZF a webáruház honlapján megtalálható, letölthető és kinyomtatható. A vásárlás véglegesítése előtt a Vásárló köteles a honlapon közzétett ÁSZF rendelkezéseit elolvasni és azokat magára nézve elfogadni. Jelen ÁSZF a Vásárló és a Cakkompakkom között kötött szerződés szerves részét képezi.

 

2.3. Cakkompakkom fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének (annak jellege miatt különös tekintettel a megjelenő grafikákra, képekre, és bármely szerzői műre) letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása, átdolgozása és értékesítése a Cakkompakkom írásos hozzájárulása nélkül.

 

 

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

 

3.1. A vásárlásnak nem feltétele a Vásárló regisztrációja a Webshopba, de a Vásárló köteles tudomásul venni, hogy az adatai ebben az esetben is kezelésre, tárolásra kerülnek.

3.2. A Webáruházban a termékek kapcsán feltüntetett árak és más tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek, ez csupán felhívás ajánlattételre. Az ajánlatot a jelen szerződés szerint a Vásárló teszi, amennyiben jelzi vételi, megrendelési szándékát Cakkompakkom felé. A szerződés létrejötte az a pillanat, amikor a Vásárló ajánlatát Cakkompakkom elektronikus üzenet formájában visszaigazolja.

A Webáruházban megvásárolható termékek árai magyar forintban értendők. A Webáruházban található árak a Webáruházban leadott rendelésekre érvényesek.

A termékek vételára minden esetben 1 darab termékre, előre összeállított csomag esetén a leírásba foglalt darabszámú termékre vonatkozik. A Webáruházban közzétett különböző akciók csak a Webáruházban – kizárólag az akció időtartama alatt – történő rendelés feladása esetén érvényesek, ahogyan a személyes vásárlási lehetőségek (pl.: vásárok) alkalmával felajánlott akciók is csak az adott helyen és időben érvényesek, a Webáruházban nem.

 

4. A RENDELÉS MENETE, A VÉTELÁR MEGFIZETÉSE ÉS A SZÁLLÍTÁS

 

4.1 A megrendelés menete a termék kosárba helyezésétől, a szállítási mód kiválasztásán keresztül a fizetési mód kiválasztásáig és a fizetésig

A Vásárló a kiválasztott terméket a „Kosárba helyezés” gombra kattintással teheti bele a virtuális bevásárló kosarába. A vásárlás befejezésekor a Kosár megnyitását követően véglegesítheti ajánlattételét a Vásárló. Ezt követően a saját és a szállítás adatit köteles megadni. A Vásárló köteles valós adatokat megadni a szállítási adatok tekintetében. A hibásan megadott és ki nem javított címek esetében Cakkompakkom nem vállal felelősséget. A fizetési mód kiválasztását követően a Vásárló rendezheti vételár tartozását a jelen Ászf. 4.3. pontjában meghatározott fizetési módok valamelyikével.

 

4.2. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A vásárlás véglegesítése előtt az egyes termékek leírásánál találhat a Vásárló tájékoztatást a termék megfelelő használatáról és karbantartásáról.

 

4.3. Fizetési módok

A Webáruházból történő megrendelés esetén a fizetés előre utalásos fizetéssel történik. A kiküldött e-számlán szerepelnek az utalási adatok, részletek.

 

4.4. Szállítási módok

Az elérhető szállítási módok leírása következő felületen található:

https://www.cakkomappkom.hu/pages/szallitas

 

4.4. Szállítás küldöldre

Az elérhető szállítási módok leírása következő felületen található:

https://www.cakkomappkom.hu/pages/szallitas

 

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 

5.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, azonban amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Cakkompakkom minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 

5.2. A megrendelések feldolgozására nyitvaálló rendes nyitvatartási idő minden munkanap 8:00-18:00 közötti időtartam

 

5.3. Amennyiben a Vásárló Webáruházon keresztül történő vásárlása során megadott adatok elektronikus rögzítésére hibásan kerül sor, annak kijavítását a Vásárló Cakkompakkom részére a cakkompakkom@gmail.com címre történő email küldésével kérheti.

Amennyiben a megrendelési és kiszállítási folyamat során még lehetséges, Cakkompakkom megpróbálja minél hamarabb kijavítani a felmerült hibát. A Vásárlót Cakkompakkomemailben vagy telefonon értesíti a hiba kijavításával kapcsolatban. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az általa megadott hibás, illetve téves adatokból eredő esetleges hibás teljesítésért Cakkompakkom nem vállal felelősséget.

 

---------------------------------------

 

 

II.

TÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓT  MEGILLETŐ JOGOKRÓL

Fogyasztónak a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

Jelen Ászf szerint tehát Fogyasztónak minősül a természetes személy Vásárló.

 

6. ELÁLLÁS JOGA

 

6.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (A továbbiakban: „Korm. rend.”) szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha Cakkompakkom a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

6.2. Az elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A Fogyasztó a 45/2014. (II.26) Korm. rend. 20.§-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Cakkompakkom a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles email útján azonnal visszaigazolni.

 

6.3. Cakkompakkomkötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Cakkompakkom visszatérítési kötelezettsége a Korm. rend. 22.§-ának megfelelően eláll a szerződéstől, Cakkompakkom legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által vételárként megfizetett teljes összeget, ideértve a szállítási díjat is az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó kimondottan más módot kér, és az nem jár aránytalan nehézséggel.

Cakkompakkom mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta a termék visszaküldését. Utánvéttel feladott küldeményeket e körben nem áll Cakkompakkom módjában elfogadni.

 

6.4. A Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

Ha a Fogyasztó a Korm. rendnek megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a megrendelt terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Cakkompakkom által meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt átadva a meghatalmazottnak vagy könyvelt küldeményként a postán feladja. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. A termékeket Cakkompakkom címére kell visszaküldeni.

A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésével időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Az utánvéttel visszaküldött terméket nem áll Cakkompakkom módjában átvenni. A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

6.5. Az elállási jog alól kizárt esetek

A Fogyasztó a Korm. rend. 29.§-ának megfelelően nem gyakorolhatja az elállási jogát az ott leírt esetekben.

 

7. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Az e pontban található tájékoztató a Korm. rend. 3. melléklete alapján íródott.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 

7.1. Kellékszavatosság

 

7.1.1 Milyen esetben élhetsz a kellékszavatossági jogoddal?

Cakkompakkom hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

7.1.2. Milyen jogok illetnek meg a kellékszavatossági igényed alapján?

Te - választásod szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:

Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Te is kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhatsz.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban Te viseled, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

7.1.3. Milyen határidőben érvényesítheted a kellékszavatossági igényed?

Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni Cakkompakkom. Ugyanakkor felhívom a figyelmed, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheted. Használt dolog esetén ez a határidő 2 hónap.

 

7.1.4. Kivel szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényed?

Cakkompakkom, mint vállalkozóval szemben érvényesítheted kellékszavatossági igényed.

 

7.1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogaid érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igényed érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást  Cakkompakkom nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Te vagy köteles bizonyítani, hogy az általad felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

7.2. Termékszavatosság

 

7.2.1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén - választásod szerint - az 7.1. pontban meghatározott jogod vagy termékszavatossági igényt érvényesíthetsz.

 

7.2.2. Milyen jogok illetnek meg a termékszavatossági igényed alapján?

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.

 

7.2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

7.2.4. Milyen határidőben érvényesítheted termékszavatossági igényed?

Termékszavatossági igényed a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheted. E határidő elteltével e jogosultságod elveszíted.

 

7.2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheted termékszavatossági igényed?

Termékszavatossági igényedet kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Neked kell bizonyítani.

 

7.2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmed, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényedet a gyártóval szemben érvényesítheted.

 

7.3. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 

8. VITARENDEZÉS

 

8.1. Az itt leírt módok és a mindenkor fennálló bírósági jogérvényesítés mellett Cakkompakkom elkötelezett a nyílt, kétoldalú kommunikáció mellett, ezért ezúton is bátorítjuk a kedves Fogyasztó, hogy bármilyen felmerülő probléma esetén elsődlegesen a közös megegyezésre és megoldásra törekvés jegyében az alábbi email címre írjon levelet: cakkompakkom@gmail.com

Amennyiben Cakkompakkom és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

 

8.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testület eljárását a Fogyasztó akkor kezdeményezheti, amennyiben úgy érzi, hogy a kereskedő vagy szolgáltató a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti. Az ingyenes békéltető eljárást a Fogyasztó a lakhelye, tartózkodási helye vagy a vásárlás helye szerint illetékes megyei kereskedelmi kamarák mellett működő Testületeknél kezdeményezheti. A Fogyasztónak minőségi kifogással kapcsolatos vitáját kifejezetten érdemes a Békéltető Testületeknél kezelnie, hiszen a fogyasztóvédelmi hatósággal szemben ebben a kérdésben a Testületek illetékesek. A Fogyasztó a testület eljárását elsősorban a lakóhelye szerint illetékes békéltető testület előtt kezdeményezheti. A testületek elérhetőségét megtalálhatja a https://www.bekeltetes.hu/ oldalon.

 

8.3. Eljárás indítása a megyei vagy fővárosi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi egységeinél

A fenti hivatalok fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálysértések esetén kereshetők fel érdemben. Cím: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitát Magyarországon kizárólagosan a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület dönti el ingyenesen.

Ahhoz, hogy a Fogyasztó az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

Az online vitarendezési platform az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érhető el: http://ec.europa.eu/odr

Amennyiben a Vásárlónak a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni.

A Budapesti Békéltető Testület:

 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu
 • Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

 

8.4. Bírósági eljárás kezdeményezése

 

9. SZERZŐI JOGOK

 

9.1. A webshop szerzői jogi védelme

A www.cakkompakkom.hu oldalt a Shopify kezeli és üzemelteti, így azon szerzői jogok tekintetében, amely esetben nem Kovács Ida vagy más, beazonosítható személy a jogosult, a Shopify-t illethetik a szellemi jogok. Az oldalon található szellemi alkotásokat Czikkely Anna és László Dorina értesítése és a jogosult kifejezett írásbeli engedélye nélkül felhasználni tilos.

 

9.2. A termékek szerzői jogi védelme

A Webshop felületén található szerzői jogi védelemmel védhető tartalmak mindegyike jogilag védett. A webfejlesztői munkától eltérő, Czikkely Anna és László Dorina által alkotott tartalmak, így különös képpen ábrák, rajzok, montázsok, azok fotója kizárólag a szerzőt illetik, annak minden vagyoni és személyhely fűződő jogosultságával együtt. A szerző kifejezett írásbeli engedélye nélkül tehát tilos az által alkotott művek felhasználása, értékesítése, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvánossághoz való közvetítése, forgalomba hozása, vagy bármely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó vagyoni és személyhez fűződő jog megsértése. Jelen alpont megsértése jogi lépéseket vonhat maga után.

Kivételt képeznek jelen pont alól a más művésszel együttműködésben elkészített művek, amelyek esetén a több szerző közös művére vonatkozó szabályok az irányadóak és felhasználási engedély esetén az összes szerző kifejezett, írásbeli hozzájárulása szükséges.

 

10. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.cakkompakkom.hu/pages/adatvedelem

 

Kelt: Budapest, 2021. április 21. napján

 

 

 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET:

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

 

Címzett: Cakkompakkom (Kovács Ida)

(cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 67., e-mail: cakkompakkom@gmail.com)

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

 

 

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

 

Kelt: